CamperOffice

De specialist in Camperverkoop

Algemene Voorwaarden CamperOffice

Versie 1.1

Born 31-01-2020

 

 

Artikel 1. Definities

a. Alarmcentrale: de Alarmcentrale welke vermeld staat op de groene kaart die tijdens de uitgifte van de camper door CamperOffice aan  de Huurder wordt overhandigd. De Alarmcentrale SPITZ-SOS HULPDIENST dient gebeld te worden in geval van pech of een ongeval op       telefoonnummer : +31 20 65 16 049;

b. Bestuurder: de natuurlijke persoon die door de Huurder als Bestuurder van de camper is opgegeven;

c. CamperOffice : gevestigd te Born, Aquarius 28 en ingeschreven onder KvK-nummer 74843389;

d. Eigen Risico: het bedrag waarvoor de Huurder per gebeurtenis aansprakelijk is. Het Eigen Risico wordt op de Huurovereenkomst        vermeld.

e. Gehuurde: de camper die door de Huurder wordt gehuurd van CamperOffice;

f. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een camper huurt van CamperOffice;

g. Huurovereenkomst: de Huurovereenkomst die tussen Huurder en CamperOffice tot stand komt;

h. Huurperiode: de lengte van de Huurperiode van het Gehuurde;

i. Huurprijs: de totale prijs voor het gebruik van het Gehuurde gedurende de Huurperiode zoals beschreven in Artikel 4.1;

j. Inventarislijst: het overzicht met alle inventaris in het Gehuurde aan het begin van de Huurperiode;

k. Overmacht: een niet-toerekenbare onmogelijkheid om een verplichting na te komen, waardoor de persoon in kwestie ontslagen wordt van de verplichting;

l. Pech: pech of schade waardoor rijden met het Gehuurde niet meer verantwoord is. De Huurder geeft het registratienummer, welke hij/zij krijgt van de Alarmcentrale bij het melden van het pechgeval, door aan CamperOffice;

m. Reparatiekosten: kosten die gemaakt dienen te worden in het geval van schade om het Gehuurde weer in dezelfde staat te brengen als voor de schade, inclusief het bewijs zoals aankoopbewijzen van de vervangingsmaterialen en/of reparatiefacturen die aan de wettelijke eisen voldoen. Arbeidskosten worden tot reparatiekosten gerekend mits ze via een officiële factuur gespecificeerd zijn door een KvK-geregistreerd bedrijf;

n. Schade; schade die ontstaat tijdens de Huurperiode. Onder schade valt niet: slijtage van onderdelen die normaliter minder lang mee gaan dan de camper zelf, tenzij veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik;

o. Verzekeraar: de verzekeringsmaatschappij waarbij de camper is verzekerd voor verhuur; CamperOffice heeft de Camper verzekerd bij ASR Schadeverzekering N.V., onder polisnummer 12725457;

p. Verzekeringsovereenkomst: de verzekeringsover-eenkomst op basis waarvan de camper is verzekerd voor verhuur;

 

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van al onze offertes, aanbiedingen en Huurovereenkomsten.

2.2. Huurders die een camper huren bij CamperOffice conformeren zich aan deze Algemene Voorwaarden.

2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geldig. De nietige of vernietigde bepalingen zullen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

2.5. CamperOffice behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen zullen schriftelijk of via e-mail bekend worden gemaakt en treden vanaf 20 dagen na de bekendmaking in werking.

 

Artikel 3. Boeken en het tot stand komen van de Huur-overeenkomst

3.1. Nadat de Huurder een Huuraanvraag ingediend heeft bij CamperOffice en CamperOffice deze heeft geaccepteerd, ontvangt de Huurder een Huurovereenkomst met Algemene Voorwaarden.

3.2 De Huurovereenkomst is definitief tot stand gebracht nadat de Huurder de Huurovereenkomst heeft ondertekend en nadat de aanbetaling zoals beschreven onder artikel 4.2 is uitgevoerd. Tevens stelt de Huurder een goed leesbare kopie van het rijbewijs en paspoort/ID-kaart van de Huurder en alle bestuurders van de camper ter beschikking.

 3.3. Indien de Huurder de restantbetaling niet conform bepaling in artikel 4.2 heeft voldaan, vervalt de reservering. De aanbetaling wordt dan niet teruggestort.

 

Artikel 4. Betaling

4.1. In de Huurprijs zit inbegrepen:

a. de prijs per nacht voor de gereserveerde periode;

b. verzekeringskosten van de camper;

4.2. Nadat de Huurder de Huurovereenkomst van CamperOffice heeft ontvangen, dient de Huurder binnen één week de Huurovereenkomst definitief te maken door 50% van de Huurprijs tot een maximum van € 400,- te voldoen.

De Huurder dient de restantbetaling uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de Huurperiode te voldoen. Indien de Huuraanvraag 6 weken of korter voor de aanvang van de Huurperiode wordt ingediend, dan dient de Huurder de Huurprijs in één keer te betalen.

4.3. Eventuele extra kosten die achteraf aan de Huurder in rekening worden gebracht kunnen onder meer bestaan uit:

a. een verlies of schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming door de Huurder van de Huurovereenkomst en/of huisregels en/of Algemene voorwaarden;

b. extra huurkosten als gevolg van het te laat inleveren van de camper overeenkomstig artikel 10.1;

c. reparatiekosten of vervangingskosten in het geval van schade tot het maximum van het eigen risico van de Verzekeringsovereenkomst per schadegeval;

d. tol en boetes die de Huurder gedurende de Huurperiode met de camper gemaakt heeft;

e. extra gereden kilometers. Bij een camperhuur van een week zijn 1.500 vrije kilometers inbegrepen (215 kilometers per dag). Voor extra kilometers zal door CamperOffice € 0,25 per kilometer in rekening gebracht worden;

f. brandstofkosten aanvullend tot het brandstofpeil bij uitgifte plus € 25,- handelingskosten. De camper dient met volle brandstoftank te worden ingeleverd.

g. schoonmaakkosten tot een maximum van € 80,- (€50,- voor binnen en €30,- voor buiten). De camper dient schoon van binnen en buiten ingeleverd te worden. Wanneer bewezen is dat in de camper gerookt is of er huisdieren in zijn geweest, is CamperOffice gerechtigd om de gehele extra reinigingskosten in rekening te brengen;

4.4. CamperOffice kan de waarborgsom aanwenden om de in artikel 4.3 omschreven kosten van de Huurder te innen. Wanneer de waarborgsom niet toereikend is, zullen deze extra kosten apart aan de Huurder worden gefactureerd. Huurder dient deze kosten binnen 7 dagen te betalen.

 

Artikel 5. Waarborgsom

5.1. De hoogte van de waarborgsom per Huurperiode bedraagt € 1.000,- . Dit staat ook vermeld op de Huurovereenkomst. De Huurder dient de betaling van de waarborgsom uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek te hebben voldaan. De camper wordt niet uitgegeven zolang de waarborgsom niet voldaan is.

5.2. De waarborgsom wordt vrijgegeven binnen 10 werkdagen na afloop van de Huurperiode. Openstaande kosten worden met de waarborgsom verrekend, hierbij verwijzend naar artikel 4.4.

5.3. In geval van schade van de Huurder wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Het terugbetalen van de waarborgsom zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag er over is. Het terugbetalen gebeurt binnen twee maanden, maar in geval van schade aan derden binnen zes maanden.

 

Artikel 6. Ter beschikking stellen van de camper

6.1. CamperOffice stelt de camper ter beschikking aan de Huurder op de plaats, tijdstip en datum zoals vermeld op de Huurovereenkomst.

De verhuurperiode begint op de afgesproken dag om 16.00 uur en eindigt op de afgesproken dag om 10.00 uur.

6.2. CamperOffice zorgt ervoor dat bij de ter beschikkingstelling van de camper deze volledig schoon is van binnen en van buiten en dat de inventaris, accessoires en voorzieningen zoals in de advertentie staan aangegeven aanwezig zijn en naar behoren functioneren.

6.3. CamperOffice overhandigt bij de ter beschikking-stelling van de camper aan Huurder de volgende papieren :

a) Een internationaal verzekeringsbewijs van de camper (groene kaart), waarop de landen zijn aangegeven waarin de verzekering geldig is;

b) De kentekencard van de camper;

c) De gebruikershandleiding van de camper;

d) De inventarislijst van de camper.

6.4. CamperOffice geeft bij uitgifte van de camper aan de Huurder een gebruiksinstructie voor zowel het  rijden met de camper als het gebruik van de accessoires en voorzieningen.

6.5. Bij het ophalen van de camper vult CamperOffice gezamenlijk met de Huurder het Overdrachtsformulier in zoals omschreven in Artikel 7. Indien een bestuurder de camper ophaalt, blijven de Algemene Voorwaarden van toepassing op de Huurder en wordt de Bestuurder geacht het Overdrachtsformulier in te vullen als ware hij/zij de Huurder.

6.5. Ondanks grote zorgvuldigheid bij de controle op de werking van, kan CamperOffice nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet, of tijdelijk niet functioneren van apparatuur in, op of aan de camper.

6.6. De Huurder dient zich te legitimeren met zowel een origineel geldig paspoort als een origineel geldig Rijbewijs B. Van beide documenten dient een leesbaar kopie in ons bezit te zijn. Van iedere overige bestuurder dient het origineel geldig rijbewijs B getoond te worden waar ook reeds een kopie van in ons bezit dient te zijn.

 

Artikel 7. Overdrachtsformulier

7.1 Het overdrachtsformulier wordt als leidend beschouwd bij het vaststellen van de staat van het voertuig bij uitgifte en inname. Het akkoord bevinden geschiedt middels een handtekening op het formulier.

7.2. In het overdrachtsformulier wordt vastgelegd :

a) de kilometerstand en het brandstofpeil;

b) eventuele schades aan de camper;

c) of de Inventarislijst klopt;

d) of de benodigde papieren conform artikel 6.3 aanwezig zijn;

e) Eventuele accessoires en voorzieningen die ontbreken of niet naar behoren functioneren.

7.3 Bij uitgifte van de camper noteert CamperOffice samen met de Huurder eventuele bestaande schades en gebreken aan de camper op het overdrachtsformulier. Na uitgifte van de camper vervalt de mogelijkheid tot het opgeven van bestaande schades en gebreken.

7.4 Bij inname van de camper noteert CamperOffice in samenspraak met de Huurder eventuele nieuwe schades en gebreken aan de camper.

7.5. Het overdrachtsformulier geldt als uitgangspunt om te bepalen of de schades gedurende de Huurperiode van de Huurder zijn ontstaan.

 

Artikel 8. Gedragsregels voor het gebruik van de camper

8.1. De Huurder garandeert dat iedere Bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om de camper veilig te kunnen besturen.

8.2. De Huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij/zij in de camper vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, waaronder verdovende middelen, met de camper te vervoeren.

8.3. Indien de Huurder niet de Bestuurder is, dan dient de Huurder de Bestuurder te wijzen op deze Algemene Voorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de Bestuurder de Algemene Voorwaarden in acht neemt.

8.4. In het geval de Huurovereenkomst en/of de huisregels en/ of de Algemene Voorwaarden niet worden nagekomen door de Huurder, is er sprake van misbruik van de camper en is de Huurder aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende directe en indirecte schade.

8.5 CamperOffice hanteert de volgende huisregels/voorwaarden bij de Huurovereenkomst :

a) Het is de Huurder verboden apparaten of voertuigen in de camper te vervoeren die olie en/of benzine bevatten;

b) De camper dient enkel bestuurd te worden door een persoon met een minimale leeftijd van 24 jaar, die minimaal 3 jaar in het bezit dient te zijn van een geldig rijbewijs B;

c) Alleen de in de Huurovereenkomst genoemde personen zijn bevoegd de Gehuurde camper te besturen. Het meenemen van personen, niet behorend tot het reisgezelschap van de Huurder(s), is niet toegestaan.

De camper mag enkel worden gebruikt door maximaal 5 personen;

d) Het is Huurder uitdrukkelijk verboden de camper te gebruiken of te doen gebruiken voor deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally's etc. of voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijles, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van andere personen e.d., dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van CamperOffice kunnen worden geschaad;

e) Huisdieren zijn niet toegestaan in de camper, bij overtreding hiervan worden de volledige reinigingskosten verrekend met de borgsom;

f) Roken is niet toegestaan in de camper, bij overtreding hiervan worden de volledige reinigingskosten verrekend met de borgsom;

g) Het totale gewicht mag na belading niet meer dan de op het kentekenbewijs vermelde totaal toegestane maximale massa van 3.500kg bedragen, dit mede in verband met rijbewijs B (tot 3500 kg);

h) Op de fietsendrager mogen 4 fietsen worden vervoerd worden. Electrische fietsen mogen vanwege het gewicht niet op de fietsendrager vervoerd worden. Fietsen mogen niet in de camper vervoerd of opgeslagen worden;

i) Het is niet toegestaan om de camper te verhuren aan derden;

j) Het is niet toegestaan om de camper te gebruiken voor het bezoeken van festivals of te gebruiken en/of te verblijven op een festivalterrein of –camping zonder overleg met CamperOffice;

k) Wintersportvakantie met de camper is niet toegestaan;

l) Het is niet toegestaan stickers op de camper aan te brengen (m.u.v. milieustickers);

m) Gebruik van de camper voor commerciële of mediadoeleinden is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van CamperOffice;

n) Indien de Huurder oneigenlijke stoffen in respectievelijk de brandstoftank, gastank, schoonwatertank, en/of vuilwatertank stopt - waaronder verkeerde brandstof in de brandstoftank of brandstof in de schoonwatertank - dan zijn de volledige herstelkosten voor rekening van de Huurder;

o) De Huurder is aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen en/of eventuele kosten in verband met het gebruik van tolwegen gedurende de Huurperiode. Deze aansprakelijkheid blijft bestaan nadat (een gedeelte van) de waarborgsom is teruggestort. Naheffingen aan Huurder voor verkeersovertredingen en/of kosten voor het gebruik van tolwegen, worden door CamperOffice voorzien van bewijs dat deze kosten door de Huurder tijdens de Huurperiode zijn veroorzaakt;

p) De Huurder dient de camper te gebruiken en te controleren overeenkomstig de gebruiksinstructies en de handleiding.

De Bestuurder en de Huurder dienen bij het gebruik van de camper alle instructies die door CamperOffice zijn verstrekt op te volgen. De Bestuurder dient voorzichtig en veilig met de camper te rijden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de wettelijk maximaal toegestane snelheid;

q) De camper dient enkel door de Huurder te worden gebruikt voor kampeerdoeleinden. 

Het is enkel toegestaan met de camper te staan/rijden op plaatsen waar de plaatselijke wetgeving, de huisregels en de verzekering dit toestaan. Huurder zal aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag opvolgen;

r) Indien de camper een technische storing heeft, is de Huurder verplicht CamperOffice daarvan direct telefonisch op de hoogte te stellen. Huurder is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het negeren van waarschuwingslampjes van de camper;

s) Huurder is verplicht bij schade, ontvreemding, vermissing, etc. van de camper direct politie aangifte te doen en proces-verbaal te laten opmaken. Tevens dient CamperOffice direct  doch uiterlijk binnen 4 uren telefonisch op de hoogte gesteld te worden;

t) Als er schade of kosten ontstaan zijn doordat er iets heeft plaatsgevonden in strijd met deze Algemene Voorwaarden, zijn de niet-vergoede kosten voor rekening van de Huurder, ook indien deze hoger dan het eigen risico zijn.

 

Artikel 9. Welke landen mogen worden bezocht

Alleen de landen welke op de groene kaart, die door de Verzekeraar is verstrekt, staan vermeld mogen met de camper worden bezocht met uitzondering van die landen waarvoor een negatief reisadvies geldt.

 

Artikel 10. Terugbrengen van de camper

10.1. De camper mag alleen worden teruggebracht door de Huurder en/of Bestuurder(s). De camper dient op de afgesproken einddatum van de Huurperiode teruggebracht te worden op de afgesproken plaats en tijd, zoals vastgelegd in de Huurovereenkomst. De verhuurperiode begint op de afgesproken dag om 16.00 uur en eindigt op de afgesproken dag om 10.00 uur.

Bij niet tijdig op de afgesproken plaats terugbrengen van de camper, brengt CamperOffice de volgende tarieven bij de huurder in rekening :

a) 50% van de dagelijkse huurprijs : indien de camper 2 uur later dan het afgesproken tijdstip maar voor middernacht op de dag van teruggave ingeleverd is.

b) 200% van de dagelijkse huurprijs : voor iedere nacht dat de camper te laat teruggebracht is.

10.2. CamperOffice geeft de camper schoon en  met een lege vuilwatertank en lege toiletcassette mee aan de Huurder. De Huurder dient de camper in dezelfde staat terug te brengen zoals hij/zij de camper in ontvangst heeft genomen. Als naar mening van CamperOffice niet aan een deze voorwaarde is voldaan, zal er een bedrag ad €130,- op de borgsom worden ingehouden.  

10.3. CamperOffice levert de camper af met een volle brandstoftank. De camper dient eveneens met volle brandstoftank te worden ingeleverd. Indien de brandstoftank niet volledig is gevuld, is Huurder de brandstofkosten van het afvullen met daarbovenop € 25,- handelingskosten verschuldigd.   

10.4. CamperOffice en de Huurder zijn samen verantwoordelijk voor het correct vastleggen van de staat van de camper tijdens de inname middels het overdrachtsformulier zoals beschreven in Artikel 7.

10.5. De Huurder is verplicht bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan CamperOffice. Indien er bij het retourneren van de camper voor ontvangst van de camper wordt getekend, dan geldt dit in alle gevallen onder voorbehoud van niet gemelde gebreken en schades en bijzondere gebeurtenissen waarvoor de Huurder eventueel aansprakelijk kan worden gesteld.

10.6. Indien bij de inspectie is gebleken dat er schade aan de camper is ontstaan, dan wel de camper geheel of gedeeltelijk is vermist, is Huurder aansprakelijk voor alle kosten en schade die niet door de door CamperOffice afgesloten Allrisk verzekering worden gedekt.

10.7. CamperOffice is gerechtigd de Huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen in de volgende gevallen:   

a) Indien tijdens de Huurperiode blijkt dat de Huurder de verplichtingen van de Huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt;

b) Bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van Huurder;

c) Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslaglegging op de Gehuurde camper - Huurder is verplicht om CamperOffice direct in kennis te stellen van eventuele beslaglegging op de camper, van het feit dat de camper geheel of gedeeltelijk uit de macht van Huurder is geraakt, van het feit dat derden ten aanzien van de camper rechten doen gelden of van enige andere omstandigheid, die de belangen van CamperOffice kan schaden;               

d) Indien blijkt dat de Huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

10.8. De Huurder heeft geen recht op restitutie van de gehele door hem voldane huurprijs of een gedeelte daarvan indien één van de voorvallen zoals beschreven in artikel 10.7 zich voordoet.

10.9. Indien de Huurder de camper eerder wenst terug te brengen, dient dit op een tijd en plaats te gebeuren welke akkoord is met CamperOffice. Er zal geen restitutie van de Huurprijs plaatsvinden tenzij CamperOffice hiermee instemt.

10.10. Indien CamperOffice de camper door een derde laat innemen, dan stelt CamperOffice de Huurder hiervan schriftelijk in kennis. Hetgeen wat de derde in het overdrachtsformulier opgeeft wordt gezien alsof CamperOffice dit opgeeft en daarmee blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

10.11. Indien de Huurder door hem veroorzaakte schade(s) aan de camper doelbewust verzwijgt, zullen de kosten van de expertise, schadebehandeling en extra administratieve handelingen (zoals aangifte bij de politie voor fraude) worden verhaald op de Huurder.

10.12. Indien de Huurder de camper niet terugbrengt, wordt door CamperOffice de politie ingeschakeld en zal al het bewijsmateriaal worden overgedragen aan de politie. Alle directe en indirecte kosten waaronder gederfde huurinkomsten bij gemiste verhuur zullen aan de Huurder in rekening worden gebracht.

 

Artikel 11. Schade en verzekering

11.1. CamperOffice heeft de camper verzekerd bij A.S.R. Schadeverzekering N.V. De camper is WA - Volledig Casco verzekerd incl. Pechhulp.

11.2. De verzekeringspremie is geheel bij de huurprijs inbegrepen en een internationaal verzekeringsbewijs (Groene kaart)  is met de kentekencard in de huurcamper aanwezig.  

11.3. Voor ongevallen, beschadigingen of diefstal waarbij de camper betrokken is, geldt voor de Huurder een eigen risico van €1.000,- per gebeurtenis.   

11.4. Tijdens de Huurperiode kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan aan de camper. Indien er sprake is van pech en/of de camper betrokken is geweest bij een ongeval, dan dient de Huurder direct contact op te nemen met de Alarmcentrale SPITZ-SOS Hulpdienst. Dit is de organisatie die de hulpverlening regelt. Het telefoonnummer van de Alarmcentrale is : +0031 (20) 65 16 049.  

Voor hulpverlening moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de Alarmcentrale. Tevens dient CamperOffice binnen 4 uren telefonisch of anderszins op de hoogte gesteld te worden.

De Huurder dient de instructies van de alarmcentrale op te volgen.

Direct na een ongeluk, voordat de voertuigen die bij de aanrijding betrokken zijn zijn verplaatst, of indien er sprake is van een eenzijdig ongeluk, voordat de camper is verplaatst, dient de Huurder foto’s te maken van de schade en van de locatie van het ongeluk. Daarnaast dient de Huurder het schadeformulier in te vullen en te ondertekenen.  

Samen met het proces-verbaal (Artikel 8.5s) dient het ingevulde Europese schadeformulier door de Huurder bij het einde van het huurcontract direct aan CamperOffice ter hand te worden gesteld.

11.5. Ondanks het feit dat onze camper goed wordt onderhouden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan. De Huurder is toegestaan noodzakelijke reparaties tot € 150,- uit te laten voeren. Dit dient te geschieden door een erkend autobedrijf en bij voorkeur door een dealer van het merk van de camper. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper mogen slechts worden uitgevoerd door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door Huurder te overleggen nota’s.

Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te alle tijde vooraf contact met CamperOffice opgenomen te worden om goedkeuring te vragen. Alleen op naam van CamperOffice gestelde originele en gespecificeerde nota's worden na afloop van de Huurperiode aan de Huurder terugbetaald.   

Vergoeding is uitgesloten als de kosten zijn veroorzaakt door ondeskundig gebruik of indien de Huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparaties het gevolg zijn van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst.   

11.6. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld door de Bestuurder en door alle betrokkenen te worden ondertekend. Een uitzondering hierop is een eenzijdige aanrijding, hierbij dient alleen het Europese schadeformulier ingevuld en door de Bestuurder en de Huurder ondertekend te worden.

11.7. Wanneer de Huurder zich niet houdt aan artikel 11.4 t/m 11.6 zijn alle daaruit vloeiende kosten voor rekening van de Huurder.

11.8. In het geval van schade zal CamperOffice, na inname van de camper, de hoogte van de reparatiekosten vast (laten) stellen (door een expert). Voorgaande in afstemming met de Verzekeraar.

11.9. Voor rekening van de Huurder blijft te allen tijde alle schade die volgens de verzekeringsvoorwaarde van de Verzekeraar niet voor vergoeding in aanmerking komt. Een uitzondering hierop is motorische schade, deze is in principe voor rekening van Camper Office, tenzij sprake is van opzet of grove roekeloosheid van de Bestuurder en/of Huurder.

Door onze verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed van alcohol, medicijnen of bedwelmende middelen, waardoor de bestuurder niet in staat moet worden geacht de camper te besturen, het laten besturen en rijden door niet bevoegde personen, door in beslagname, drugsvervoer, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de Huurder. De Huurder vrijwaart CamperOffice onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.

11.10 Kosten die verband houden met het gebruik van de brandstof, olie, reparatie/vervanging van banden, koel- en remvloeistof, ruitensproeiervloeistof, ruitbreuk (eigen risico), leges, parkeergelden, boetes en gerechtskosten zijn voor rekening van de Huurder.

11.11. Indien reparatie niet mogelijk is, of langer duurt dan 4 werkdagen, bestaat recht op een vervangende kampeerauto. Het recht op deze vervangende kampeerauto eindigt uiterlijk op het moment dat het voertuig met pech of schade gerepareerd is of aan het einde van de oorspronkelijke Huurperiode met een maximum van 30 dagen.   

11.12. In alle gevallen van vermissing doet Huurder terstond aangifte bij de plaatselijke autoriteiten en verzoekt tot het opmaken van een proces-verbaal, waarvan eveneens terstond een kopie aan CamperOffice ter beschikking dient te worden gesteld. De gehele schade, ontstaan door vermissing van de camper waarbij Huurder niet alle sleutels aan CamperOffice kan overhandigen, wordt verhaald op de Huurder. Ook als deze boven het eigen risico bedrag komt.

11.13. Als de schade volledig kan worden verhaald op een derde partij, dan geldt voor de Huurder geen eigen risico.

11.14. Wij adviseren u een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten voor uw persoonlijke risico’s.

11.15 Huurder kan in geen geval kosten vorderen voor afhandelingskosten en indirecte kosten rondom schadegevallen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: emotionele schade, gespendeerde tijd door Huurder, gemiste vluchten, reserveringen voor campings of brandstofkosten voor het rijden van en naar schadeherstellers.

 

Artikel 12. Annuleren van de Huurovereenkomst

12.1. Op de Huurovereenkomst zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

Bij annulering is de Huurder verschuldigd:   

a) 15% van de huursom tot 8 weken voor aanvang van de Huurperiode;

b) 50% van de huursom tot 4 weken voor aanvang van de Huurperiode;

c) 75% van de huursom tot 2 weken voor aanvang van de Huurperiode;

d) 100% van de huursom binnen 2 weken voor aanvang van de Huurperiode.

Het eerder terugbrengen van de camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan). Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

12.2 Indien door welke oorzaak dan ook CamperOffice niet in staat zal zijn de camper aan Huurder ter beschikking te stellen, heeft CamperOffice het recht hetzij binnen 24 uur na het afgesproken tijdstip van ingebruikneming, in overleg met Huurder, een ander gelijkwaardig voertuig aan Huurder ter beschikking te stellen, hetzij de Huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.   

Bij ontbinding van de Huurovereenkomst op grond van voorgaande zal CamperOffice de reeds door Huurder gedane betalingen ten aanzien van huurprijs en waarborgsom onmiddellijk restitueren.   

12.3. Indien de camper, wegens omstandigheden later beschikbaar is, kan slechts aanspraak worden gemaakt op teruggaaf van de huursom van het aantal verloren dagen.   

12.4. CamperOffice is gerechtigd de Huurovereenkomst te annuleren indien de Huurder niet binnen 2 uur na de gestelde startdatum en -tijd zoals in de Huurovereenkomst staat vermeld zich bij CamperOffice heeft gemeld dan wel een vertraging heeft doorgegeven. Hierop zijn de annuleringsvoorwaarden voor de Huurder van toepassing zoals vermeld op de Huurovereenkomst.

12.5. Indien Huurder de Huurovereenkomst annuleert, dan gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld op de Huurovereenkomst. Indien er na toepassing van de annuleringsvoorwaarden een overschot resteert zal dit worden terugbetaald aan de Huurder. Indien er na toepassing van de annuleringsvoorwaarden een tekort ontstaat, zal dit bij de Huurder in rekening worden gebracht.

 

Artikel 13. Eigendom en Aansprakelijkheid

13.1. De camper blijft altijd eigendom van CamperOffice. Het is de Huurder niet toegestaan de camper te belasten of te verkopen.

13.2. CamperOffice is niet aansprakelijk voor schade van Huurder, Bestuurder, diens reisgezelschap of reisbagage als gevolg van uitvoering van deze Huurovereenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove roekeloosheid van CamperOffice.

13.3. Indien CamperOffice aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de Huurprijs die door de Huurder voor het huren van de camper betaald is.

13.4. CamperOffice is in het bijzonder niet aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit de volgende omstandigheden:   

a) Overtreding door Huurder van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland;

b) Reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden waardoor de Huurder tijdens de Huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper; Huurder vrijwaart CamperOffice onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.   

13.5. In alle gevallen dat Huurder enige bepaling van de Huurovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of wet niet nakomt, is Huurder aansprakelijk voor de daardoor voor CamperOffice reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade.

13.6. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de camper, indien en voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van de camper of de verzekeraar van Huurder en/of derden.   

13.7. Als een camper is gehuurd door meerdere personen, dan is elke Huurder aansprakelijk.

13.8. Huurder zal, zonder enige reserve de door CamperOffice geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat CamperOffice deze kosten en schade bij Huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan CamperOffice recht heeft op vergoeding door Huurder van de wettelijke rente.   

13.9. Ten last van de Huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die CamperOffice voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de Huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.   

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op deze Algemene voorwaarden en de Huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen die ontstaan als gevolg van de Huurovereen-komst of deze Algemene Voorwaarden worden door de bevoegde rechter in Roermond behandeld.

 

Artikel 15. Privacy

15.1. Huurder gaat ermee akkoord dat de gegevens van het rijbewijs en paspoort/identiteitsbewijs gebruikt kunnen worden ter verificatie en dat, indien nodig, een kopie daarvan aan de verzekeringsmaatschappij of aan andere instanties die te maken hebben met strafbare feiten (bekeuringen, schades), overlegd worden.

 

Artikel 16. Overige bepalingen           

16.1. Bezichtiging : Het is mogelijk om na afspraak de camper te bezichtigen.   

16.2. Achterlaten auto tijdens vakantie : Gedurende de periode van uw camperreis bieden wij voor uw eigen auto een gratis parkeerplaats aan. Deze parkeerplaats is ’s nachts afgesloten. De auto staat echter wel volledig op eigen risico geparkeerd.   

16.3. Minimale Huurperiode : In de maanden juli en augustus geldt in principe een minimale verhuurperiode van één week. In de overige maanden kan hier in overleg van afgeweken worden.   

16.4. Wasstraat : Het is niet toegestaan de camper in de wasstraat te reinigen.   

 


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram